FAQ items aan het laden...
Home2023-01-16T13:25:57+02:00

Ons con­cept

deKa­de is een modern kan­toor­ge­bouw dat de gebrui­ker cen­traal stelt. Het com­bi­neert een indu­stri­ë­le uit­stra­ling met natuur­lij­ke mate­ri­a­len. De kan­toor­ruim­tes zijn flexi­bel in te delen en hori­zon­taal of ver­ti­caal met elkaar te koppelen.
Meer infor­ma­tie

Loca­tie

deKa­de ligt bin­nen de Amster­dam­se Ring­weg in het Amstel Businesspark
Lees ver­der

Een duur­zaam gebouw

deKa­de is een duur­zaam all-elec­tric gebouw met ener­gie­la­bel A. Dit bete­kent dat er geen gas meer wordt gebruikt. Ver­war­ming en koe­ling vindt plaats door mid­del van een grond­ge­bon­den warm­te­pomp­sys­teem en de ven­ti­la­tie met warm­te-terug­win­ning zorgt voor vol­doen­de fris­se lucht. Toch zijn de gebrui­kers niet over­ge­le­verd aan regel­tech­niek en is er de moge­lijk­heid om ramen open te zet­ten. Het dak is bedekt met zon­ne­pa­ne­len voor duur­za­me elektriciteitsopwekking.

Gebouw

deKa­de kijkt aan de voor­zij­de uit over het water van de Weespertrekvaart
Lees ver­der

Nieuws

In beeld

7 juni 2021|

Bekijk nu de foto­col­lec­tie ‘In beeld’ met de start van de eer­ste paal tot aan de ople­ve­ring van het gebouw.

Con­tact

Heb je een vraag of wil je meer infor­ma­tie over deKa­de? Neem dan con­tact met ons op.
Mail ons
Ga naar de bovenkant